Algemene voorwaarden yoga-praktijk

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Resilience, Praktijk voor Yoga en Counseling Marlie Laveaux (hierna aangeduid met ‘Resilience’ of ‘docent’) en degene die zich inschrijft voor het volgen van yogalessen (hierna aangeduid met ‘cursist’).

  

Artikel 2: Aanmelding

a.  Een cursist kan zich mondeling, schriftelijk of via e-mail aanmelden voor het volgen van yogalessen.
b.  De cursist ontvangt telkens een leskaart met een lestegoed voor 10 lessen. 
c.  Voor degene die niet eerder yogalessen bij Resilience heeft gevolgd, bestaat de mogelijkheid om, in overleg met de docent, zonder inschrijving een gratis proefles te volgen.
d.  Resilience kan een aanmelding weigeren als alle lesblokken zijn bezet.
 

 Artikel 3: Lesgeld

a.  Het lesgeld voor een leskaart dient uiterlijk bij de eerste les te worden betaald. Betaling kan plaatsvinden door middel overschrijving op het bankrekeningnummer van Resilience dan wel middels contante betaling.

b.  Bij te late betaling kan de cursist toegang tot de yogales worden geweigerd.

 

Artikel 4: Gebruik van de leskaart

a. De leskaart is geldig gedurende een periode van maximaal 10 achtereenvolgende lesweken welke periode ingaat op de eerste werkdag van de week waarin de eerste yogales wordt genoten. Een lesweek is een week waarin yogalessen worden gegeven aan de groep waaraan de cursist normaliter deelneemt.

b.  Als door onvoorziene omstandigheden aan de kant van de docent een les geen doorgang kan vinden, zal er naar worden gestreefd om deze les alsnog op een later tijdstip te laten plaatsvinden. Mocht dit niet lukken dan zal restitutie van het lesgeld over de niet-genoten lessen plaatsvinden.

c. Als de cursist verhinderd is om een yogales bij te wonen zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Wel worden aan de cursist de volgende mogelijkheden geboden:

  • de cursist kan in overleg met de docent, de les inhalen in een andere groep, echter uitsluitend voor zover er plaats is in een andere groep en uitsluitend indien de leskaart nog niet is verlopen. Indien de leskaart is verlopen en de cursist nog recht heeft op inhaallessen, dan kunnen deze gemiste lessen uitsluitend worden ingehaald gedurende de looptijd van de nieuwe leskaart als deze nieuwe leskaart onmiddellijk aansluit aan de vorige leskaart; 
  • de cursist kan zich op de dag van verhindering door iemand anders laten vervangen.

 Artikel 5: Aansprakelijkheid

a.  Onder normale omstandigheden is het volgen van yogalessen zonder risico’s op lichamelijk letsel. Als de cursist bepaalde fysieke klachten heeft kan het voorkomen dat deze een gedeelte van de les niet of op aangepaste wijze kan volgen.

b.  De cursist dient op verzoek van de docent vóór aanvang van de eerste les een vragenformulier met vragen over zijn/haar gezondheidstoestand in te vullen. De cursist is voorts verantwoordelijk voor het tijdig (in elk geval vóór aanvang van een les) informeren van de docent over mogelijke lichamelijke beperkingen of over een eventuele zwanger­schap waarmee de docent nog niet bekend is.

c.  Omdat de cursist zijn/haar eigen lichaam het beste kent, dient deze te allen tijde zijn eigen grenzen te bewaken. Mochten bepaalde oefeningen pijnlijk zijn of lichamelijke ongemakken opleveren dan dient de cursist de oefening onmiddellijk te beëindigen en de docent hierover te informeren. Overleg met een arts of fysiotherapeut verdient dan aanbeveling.

d.  Het deelnemen aan de yogalessen is voor eigen risico van de cursist en Resilience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk letsel.

e.  Resilience aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist vóór, tijdens of na de lessen.

 

 Artikel 6: Beëindiging overeenkomst

a.  Resilience kan deelname aan yogalessen weigeren of beëindigen als de docent van mening is dat door de  lichamelijke of geestelijke conditie van de cursist (verdere) deelname aan yogalessen onverantwoord is. In dat  geval wordt het lesgeld over de niet-genoten lessen gerestitueerd.

b. De overeenkomst tussen Resilience en de cursist eindigt automatisch zodra de laatste les van de leskaart is genoten. 

 

 Datum van deze algemene voorwaarden: 16 maart 2022.

 

 

Om terug te keren naar de vorige pagina, klik hier.