ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE YOGA-PRAKTIJK

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Resilience, Praktijk voor Yoga en Counseling (hierna aangeduid met ‘Resilience’ of ‘docent’) en degene die zich inschrijft voor het volgen van yogalessen (hierna aangeduid met ‘cursist’).

 

Artikel 2: Aanmelding

1. Een cursist kan zich mondeling, schriftelijk of via e-mail aanmelden voor het volgen van yogalessen.

2.   De cursist heeft de keuze tussen verschillende leskaarten, waaraan verschillende lesgeld-tarieven zijn verbonden. Deze leskaarten met bijbehorende lesgeld-tarieven worden periodiek opnieuw vastgesteld.

3.   Voor degene die niet eerder yogalessen bij Resilience heeft gevolgd, bestaat de mogelijkheid om zonder inschrijving een gratis proefles te volgen.

4.     Resilience kan een aanmelding weigeren als alle lesblokken zijn bezet.

5.    Resilience kan deelname aan yogalessen weigeren of beëindigen als de docent van mening is dat door de lichamelijke of geestelijke conditie van de cursist (verdere) deelname aan yogalessen onverantwoord is. In dat geval worden de lesgelden, voor zover van toepassing, over de resterende periode gerestitueerd.

 

Artikel 3: Lesgeld

1.   Bij aanmelding voor een periode van een half jaar kan het lesgeld in 2 termijnen worden voldaan. Bij aanmelding voor een periode van een heel jaar kan het lesgeld in 3 termijnen worden voldaan.

2.  Het (eerste deel van het) lesgeld dient vóór aanvang van de eerste les te worden voldaan, de overige delen van het lesgeld dienen te worden voldaan uiterlijk op de afgesproken datum.

3.    Betaling kan plaatsvinden door middel overschrijving op het bank­rekening­nummer van Resilience  dan wel middels contante betaling.

4.     Bij te late betaling kan de cursist toegang tot de yogales worden geweigerd.

5.  Als door onvoorziene omstandigheden aan de kant van de docent een les geen doorgang kan vinden, zal er naar worden gestreefd om deze les alsnog op een later tijdstip te laten plaatsvinden. Mocht dit niet lukken dan zal restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

 

Artikel 4: Niet-bijgewoonde lessen

Als de cursist verhinderd is om een yogales bij te wonen zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Wel worden aan de cursist de volgende mogelijkheden geboden:

-    De cursist kan in overleg met de docent de les inhalen in een andere groep, echter uitsluitend voor zover er plaats is in een andere groep;

-     De cursist kan zich op de dag van verhindering door iemand anders laten vervangen.

 

Artikel 5: Ziekte cursist

1.   Bij langdurige ziekte van de cursist (2 maanden of langer) heeft deze het recht op restitutie van de lesgelden over de periode na het verstrijken van deze 2 maanden. Restitutie vindt slechts plaats over de periode vanaf het moment dat een verzoek tot restitutie wordt ingediend (dus niet met terugwerkende kracht).

2.     Door de restitutie van de lesgelden eindigt de overeenkomst.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1.    Onder normale omstandigheden is het volgen van yogalessen zonder risico’s op lichamelijk letsel. Als de cursist bepaalde fysieke klachten heeft kan het voorkomen dat deze een gedeelte van de les niet of op aangepaste wijze kan volgen.

2.   De cursist dient op verzoek van de docent vóór aanvang van de eerste les een vragenformulier met vragen over zijn/haar gezondheidstoestand in te vullen. De cursist is voorts verantwoordelijk voor het tijdig (in elk geval vóór aanvang van een les) informeren van de docent over mogelijke lichamelijke beperkingen of over een eventuele zwangerschap waarmee de docent nog niet bekend is.

3.   Omdat de cursist zijn eigen lichaam het beste kent, dient deze te allen tijde zijn eigen grenzen te bewaken. Mochten bepaalde oefeningen pijnlijk zijn of lichamelijke ongemakken opleveren dan dient de cursist de oefening onmiddellijk te beëindigen en de docent hierover te informeren. Overleg met een arts of fysiotherapeut verdient dan aanbeveling.

4.    Het deelnemen aan de yogalessen is voor eigen risico van de cursist en Resilience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk letsel.

5. Resilience aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist vóór, tijdens of na de lessen.

 

Artikel 7: Beëindiging overeenkomst

1.  De overeenkomst tussen Resilience en de cursist eindigt automatisch na afloop van de periode waarvoor de overeenkomst is afgesloten (de periode van de gekozen leskaart) en uiterlijk na de laatste yogales vóór de jaarlijkse zomervakantie.

2.    Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk anders dan als bepaald in artikel 5.

 

 

Datum van deze algemene voorwaarden: 1 augustus 2018.