Algemene voorwaarden yoga-praktijk

 Artikel 1: Toepasselijkheid

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Resilience, Praktijk voor Yoga en Counseling (hierna aangeduid met ‘Resilience’ of ‘docent’) en degene die zich inschrijft voor het volgen van yogalessen (hierna aangeduid met ‘cursist’).

  

Artikel 2: Aanmelding

a.  Een cursist kan zich mondeling, schriftelijk of via e-mail aanmelden voor het volgen van yogalessen.
b.  De cursist ontvangt telkens een lestegoed voor 10 lessen.
c.  Voor degene die niet eerder yogalessen bij Resilience heeft gevolgd, bestaat de mogelijkheid om zonder inschrijving een gratis proefles te volgen.
d.  Resilience kan een aanmelding weigeren als alle lesblokken zijn bezet.
e.  Resilience kan deelname aan yogalessen weigeren of beëindigen als de docent van mening is dat door de  lichamelijke of geestelijke conditie van de cursist (verdere) deelname aan yogalessen onverantwoord is. In dat  geval wordt het lesgeld over de niet-genoten lessen gerestitueerd.

 

 Artikel 3: Lesgeld

a.  Het lesgeld voor een lestegoed dient uiterlijk bij de eerste les te worden betaald. Betaling kan plaatsvinden door middel overschrijving op het bankrekeningnummer van Resilience dan wel middels contante betaling.

b.  Bij te late betaling kan de cursist toegang tot de yogales worden geweigerd.

c.  Als door onvoorziene omstandigheden aan de kant van de docent een les geen doorgang kan vinden, zal er naar worden gestreefd om deze les alsnog op een later tijdstip te laten plaatsvinden. Mocht dit niet lukken dan zal restitutie van het lesgeld over de niet-genoten lessen plaatsvinden.

 

 Artikel 4: Niet-bijgewoonde lessen

 a.  Als de cursist verhinderd is om een yogales bij te wonen zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Wel worden aan de cursist de volgende mogelijkheden geboden:

  • de cursist kan in overleg met de docent de les inhalen in een andere groep, echter uitsluitend voor zover er plaats is in een andere groep;
  • de cursist kan zich op de dag van verhindering door iemand anders laten vervangen.

 Artikel 5: Aansprakelijkheid

a.  Onder normale omstandigheden is het volgen van yogalessen zonder risico’s op lichamelijk letsel. Als de cursist bepaalde fysieke klachten heeft kan het voorkomen dat deze een gedeelte van de les niet of op aangepaste wijze kan volgen.

b.  De cursist dient op verzoek van de docent vóór aanvang van de eerste les een vragenformulier met vragen over zijn/haar gezondheidstoestand in te vullen. De cursist is voorts verantwoordelijk voor het tijdig (in elk geval vóór aanvang van een les) informeren van de docent over mogelijke lichamelijke beperkingen of over een eventuele zwanger­schap waarmee de docent nog niet bekend is.

c.  Omdat de cursist zijn/haar eigen lichaam het beste kent, dient deze te allen tijde zijn eigen grenzen te bewaken. Mochten bepaalde oefeningen pijnlijk zijn of lichamelijke ongemakken opleveren dan dient de cursist de oefening onmiddellijk te beëindigen en de docent hierover te informeren. Overleg met een arts of fysiotherapeut verdient dan aanbeveling.

d.  Het deelnemen aan de yogalessen is voor eigen risico van de cursist en Resilience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk letsel.

e.  Resilience aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist vóór, tijdens of na de lessen.

 

 Artikel 6: Beëindiging overeenkomst

 De overeenkomst tussen Resilience en de cursist eindigt automatisch zodra de laatste les van het lestegoed is genoten. De cursist kan na afloop een nieuw lestegoed aanschaffen.

 

 Datum van deze algemene voorwaarden: 1 augustus 2020

 

 

Om terug te keren naar de vorige pagina, klik hier.